SlužbyPůjčovna nářadí stavebniny černý - Půjčovna nářadí

Půjčovna nářadí

Půjčovní řád Stavebniny Černý s.r.o.

 1. Nájemce se seznámí s nájemními podmínkami půjčovny a při jakémkoliv neporozumění si vyžádá informaci od vedoucího půjčovny.
 2. Pronajímatel předá nájemci zařízení po jeho předchozím přezkoušení a údržbě. Odpovídá rovněž za provádění revizí elektrických zařízení.
 3. Nájemce potvrzuje podpisem této smlouvy a po předložení dokladů a složení kauce, že převzal zařízení čisté, provozuschopné, bez závad a kompletní. Dále, že byl seznámen s obsluhou, údržbou a technickými a bezpečnostními podmínkami provozu.
 4. Nájemce se zavazuje, že bude zařízení používat pouze pro práce, pro které je zařízení určeno. Při práci bude dodržovat předpisy BOZ a používat ochranné pomůcky, zařízení bude provozovat na vlastní zodpovědnost.
 5. Nájemce není oprávněn přenechat pronajatou věc třetí osobě. Nájemce není oprávněn provádět na pronajaté věci žádné opravy ani úpravy. V případě závady je povinen vrátit zařízení kompletní a čisté, včetně příslušenství, které převzal. Při porušení těchto zásad je pronajímatel oprávněn účtovat pokutu v rozsahu škody, kterou nájemce způsobil.
 6. Nájemce je povinen chránit zařízení před poškozením a ztrátou. V případě ztráty, odcizení nebo úmyslného poškození je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně pronajímateli a v případě odcizení příslušnému oddělení POLICIE ČR. Nájemce odpovídá za ztrátu, poškození nebo zničení zařízení neodbornou obsluhou a je povinen způsobenou škodu uhradit v plné výši. V případě odcizení nebo ztráty uhradí nájemce pořizovací hodnotu zařízení a nájemné do doby ohlášení škody pronajímateli.
 7. Nájemce je povinen vrátit zařízení po uplynutí doby nájmu a svým podpisem stvrzuje, že zaplatí nájemné. Pokud zařízení nebude vráceno v dohodnutém termínu a prodloužení smlouvy nebylo projednáno, uhradí nájemce přirážku ve výši 25% normálního nájemného za každý zpožděný započatý den.
 8. Nájemce zaplatí za pronajaté nářadí smluvní cenu danou ceníkem půjčovny a smlouvou.
 9. Pronajímatel má právo přístupu k pronajaté věci kdykoliv za účelem kontroly, zda nájemce užívá věc řádným způsobem.
 10. Nájemce je povinen vrátit zařízení čisté. V případě, že se tak nestane, nájemce souhlasí se smluvní pokutou 200 Kč.

Služby


Ověřeno zákazníky

 • Super obchod, skvělá komunikace.
 • Rozumná cena.
 • Rychlost, perfektní zabalení, doporučuji.


Na všech našich pobočkách je možná

PLATBA KARTOU.

Sphere CARTE

© 2024 Insion