Pěna stříkací THERMO QUICK 750ml pro zateplení izolace DEN BRAVEN

Pěna stříkací THERMO QUICK 750ml pro zateplení izolace DEN BRAVEN - Barvy, laky a chemie Montážní pěny Pistolové Speciální

Pěna stříkací THERMO QUICK 750ml pro zateplení izolace DEN BRAVEN.


298,- Kč / ks
bez DPH: 246,36
kód: 221876
do oblíbených

skladem,

Výrobce: DEN BRAVEN ks
Teplice: 6 ks
Bílina: 0 ks
Duchcov: 0 ks
Krupka: 2 ks
Litvínov: 4 ks


máte dotaz?

garance spokojenosti nebo vrácení.

 sdílejte.Barvy, laky a chemie Montážní pěny Pistolové Speciální » Pěna stříkací THERMO QUICK 750ml pro zateplení izolace DEN BRAVEN

Popis:

Jednosložková polyuretanová pěna se speciálním aplikátorem pro sprejový efekt. Pěna má výborné termoizolační vlastnosti. Slouží pro vysoce účinné tepelné a akustické izolace. Vhodná na nerovné povrchy a těžko dostupná místa. Zabraňuje kondenzaci a pomáhá předcházet tepelný mostům.

Charakteristika

 • sprejový efekt
 • nahrazuje tepelnou izolaci
 • vrstvení po 15 minutách
 • vydatnost z jedné pěny – 2m2
 • součinitel tepelné vodivosti – 0,03W(m*k)
 • pomáhá předcházet tepelným mostům

Použití

 • vysoce účinná tepelná a zvuková izolace
 • vhodná na nerovné a těžko dostupné povrchy
 • tepelná izolace stěn, vrat garáží, potrubí, zásobníků apod.
 • úspora nákladů na energie, účinná izolace
 • zajištuje účinnou ochranu budovy před průvanem a vlhkostí

Identifikace nebezpečnosti

GHS02 GHS08 GHS07
Signální slovo:NEBEZPEČÍ

H222/229 - Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H315 - Dráždí kůži.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351 - Podezření na vyvolání rakoviny .
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře...
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ...
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P403/235 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P405 - Skladujte uzamčené.
P410/412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F.
P501 - Odstraňte obsah/obal ...
P362/364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P302/352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P304/340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P342/311 - Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P201 - Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P103 - Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.
P305/351/338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Složení:Dimethylether, Isobutan, 2,2'-dimorfolinyldiethyl-ether, Tris(2-chlor-1-methylethyl)-fosfát, Kyselina isokyanová, polymethylenpolyfenylenester


Ke stažení:


Upřesnění parametrů pro Pěna stříkací THERMO QUICK 750ml pro zateplení izolace DEN BRAVEN

Výrobce: DEN BRAVEN


přejít na Barvy, laky a chemie Montážní pěny Pistolové Speciální

Pěna stříkací THERMO QUICK 750ml pro zateplení izolace DEN BRAVEN

...také Vás může u Pěna stříkací THERMO QUICK 750ml pro zateplení izolace DEN BRAVEN zajímat:

Pěna protipožární pistolová 750ml červená DEN BRAVEN

Pěna protipožární pistolová 750ml červená DEN BRAVEN

Jednosložková izolační PUR pěna s prokazatelnou odolností proti ohni a s dalšími doplňkovými charakteristikami.

278,- Kč /
bez DPH: 229,68
Pěna pistolová pružná od -10C°do + 30°C 750ml,bílá DEN BRAVEN

Pěna pistolová pružná od -10C°do + 30°C 750ml,bílá DEN BRAVEN

Jednokomponentní, víceúčelová PUR pěna, speciálně vyvinuta pro vyplňování spár s velkým dilatačním pohybem, objemovou změnou podkladu, s požadavkem na minimální propustnost vodní páry a vysokou pružnost pěny.

258,- Kč /
bez DPH: 213,44
Pěna pistolová RED LINE 500ml+250ml ZDARMA DEN BRAVEN

Pěna pistolová RED LINE 500ml+250ml ZDARMA DEN BRAVEN

K montáži dveřních zárubní a okenních rámů, vyplňování dutin, montážních prostorů mezi panely, zděnými příčkami, stropem a podlahou, průchodů elektrického vedení.

144,- Kč /
bez DPH: 119,05
Pěna pistolová THERMO KLEBER ROOF 750ml DEN BRAVEN

Pěna pistolová THERMO KLEBER ROOF 750ml DEN BRAVEN

Jednosložkové nízkoexpanzní polyuretanové lepidlo, speciálně vyvinuto pro požadavek lepení lehkých, tepelně izolačních materiálů z expandovaného (EPS) a extrudovaného (XPS) polystyrenu, PUR panelů.

193,- Kč /
bez DPH: 159,79
Pěna lepící na polystyren 750ml SILVER LINE pistolová DEN BRAVEN

Pěna lepící na polystyren 750ml SILVER LINE pistolová DEN BRAVEN

Jednosložkové nízkoexpanzní polyuretanové lepidlo, speciálně vyvinuté pro vysoce efektivní lepení a montáž izolačních systémů ETICS.

161,- Kč /
bez DPH: 132,82

E-shop


Ověřeno zákazníky

 • Super obchod, skvělá komunikace.
 • Rozumná cena.
 • Rychlost, perfektní zabalení, doporučuji.


Na všech našich pobočkách je možná

PLATBA KARTOU.

Sphere CARTE

© 2024 Insion

Navštívené:

Pěna stříkací THERMO QUICK 750ml pro zateplení izolace DEN BRAVENPěna stříkací THERMO QUICK 750ml pro zateplení izolace DEN BRAVEN